Jaarvergadering 2013 van heemkring BKW Bodegem

Bron: https://www.heemkringbkwbodegem.be/activiteiten/jaarvergaderingen_2013.php

Titel:BKW Jaarvergaderingen 2013

Auteur:Fiel Straetmans

Een ruim aantal BKW-leden vulde de grote zaal van het Solleveld, op het aangegeven uur. Zij werden bij het binnenkomen opgewacht door de ijverige zussen Van Der Voorde. De nieuwe lidkaarten werden uitgedeeld en het lidgeld ontvangen.

Voorzitter Jean-Pierre Van Der Kelen opende de vergadering met een hartelijk welkomwoord. Hij stelde meteen de eregast van de dag voor : Pater Paul Van Den Bosch. Zijn aanwezigheid werd op een warm applaus onthaald. Iedereen in Bodegem kent Pater Paul als gewezen missionaris in Congo. De meeste B.K.W.-leden herinneren zich met genoegen de vergadering waarop Pater Paul vertelde over zijn leven als missionaris. Hij deed dat zo boeiend dat de aanwezigen pas na middernacht huiswaarts trokken.

De voorzitter had het ook over de leden die noodgedwongen afwezig waren en hij herdacht de B.K.W.-leden die ons ontvielen. Wij missen voortaan onze trouwe vriend, Gaston Verlie. Gaston genoot van elke activiteit van de B.K.W. op zijn gekende manier, stil en attent. Wij vergeten hem niet!

Jaarvergadering 2013
Jaarvergadering 2013

Secretaris Edgard Van Droogenbroeck bood een overzicht van de voornaamste activiteiten in 2012 en vermeldde daarbij :

Secretaris Edgard zorgde voor het tweede gedeelte van de vergadering, met Pater Paul Van Den Bosch als speciale eregast. Op een groot scherm op het podium prijkte de uitvergrote foto van Pater Paul, als piepjonge missionaris. Hier en daar fluisterden dames dat Pater Paul toch wel "ne schuune joeng" was. Als 91-jarige ziet Pater Paul er nog steeds fris en monter uit.

Jaarvergadering 2013

Edgard kondigde aan dat hij een boek over Pater Paul Van Den Bosch zal publiceren, in naam van de B.K.W. Alle aanwezigen kregen reeds een "Ten geleide", als aanzet tot het boek. Dit ten geleide bevat een stuk Bodegemse geschiedenis over de veertiger jaren in 1900, toen de Kerk nog overweldigend aanwezig was en het geloof in God en zijn geboden vanzelfsprekend. Wie de tijd van toen meemaakte, wordt overvallen door gevoelens van weemoed, om het verloren gegane dorpsleven, dat door Edgard zo treffend wordt beschreven. Dit ten geleide doet ons uitzien naar de publicatie van het boek, verlucht met een groot aantal foto's, over onze merkwaardige dorpsgenoot, Pater Paul Van Den Bosch. Het wordt een boek dat zeker thuis hoort in ieder Bodegems huisgezin.

De B.K.W. verzocht Pater Paul om erelid te worden van onze vereniging. Hij aanvaardde het aanbod en prompt trok het voltallige bestuur naar buiten om een foto te nemen, met pater Paul in hun midden.

Jaarvergadering 2013
Jaarvergadering 2013

Aangezien een vergadering zonder hapje en tapje niet gebruikelijk is in Bodegem, kwamen alweer de toegewijde dames van het bestuur, met de rijkelijk gevulde "heemkundige schotels" aan tafel. Er werd met overgave gesmikkeld en als toemaatje kreeg ieder nog een stuk taart met koffie.

Het Bodegems dameskoor verhoogde nog de gezellige sfeer door ons te vergasten op een liederenrecital, begeleid op de piano door Wilfried Boon uit Sint-Ulriks-Kapelle. Het koor zong goed en waagde zich zelfs aan Spaanse en Russische klanken. Tot plezier van iedereen werd een gevarieerde bundel met Vlaamse liederen uitgedeeld. Iedereen zong mee over …. "daarbij die molen", "In de stille Kempen" en andere toppers. Het muzikaal intermezzo viel danig in de smaak!

Jaarvergadering 2013
Jaarvergadering 2013

Tot slot van de jaarvergadering volgde een interview met Pater Paul, als verteller, en Edgard als aanbrenger. Vooral de tribulaties met "le grand Président fondateur Mobutu" kwam daarbij ter sprake. Gelet op de reeds gezegende leeftijd van pater Paul, werd het interview wat ingekort.

Deze jaarvergadering van 2013 bood een zeer gevarieerd programma, als voorbode van een veelbelovend werkjaar van onze B.K.W.

De traditionele tombola verliep geanimeerd en de vergadering werd afgerond met het zingen van het "Torenlied", op tekst van wijlen Gilbert Romeyns, stichter van de Heemkundige kring van Sint-Martens-Bodegem.