Heemkring BKW Bodegem stelt zich voor.

Bron: https://www.heemkringbkwbodegem.be/voorstelling/index.php

Titel:Heemkring BKW stelt zich voor

Auteur:Edgard Van Droogenbroeck

De BKW (Bodegemse Kulturele Werkgemeenschap) is een Geschied- en Heemkundige Kring die in mei 1977 boven de doopvont werd gehouden. Stichter-Voorzitter en grote bezieler was Gilbert Romeyns (een inwijkeling uit Elst in Oost-Vlaanderen) die ons helaas veel te vroeg is ontvallen op 9.6.1985. Van in de beginne vond hij de nodige steun en medewerking bij Edgard Van Droogenbroeck (een geboren Bodegemnaar, doch sinds 1986 wonende in Horebeke in de Vlaamse Ardennen), die tot op heden nog steeds de functie waarneemt van BKW-secretaris.

Watermolen van Bodegem

Watermolen te Bodegem

Dit pioniersduo werd spoedig omringd door een vaste groep van vijf bestuursleden en onze heemkring wordt sinds 1985 met kundige hand geleid door voorzitter Jean-Pierre Van Der Kelen.

De naamkeuze van onze heemkring beklemtoonde de doelstellingen: Bodegem ons werkgebied, Cultuur in het algemeen en Werkgemeenschap, of het eensgezind ijveren om het gestelde doel te verwezenlijken. De precieze doelstelling werd kernachtig verwoord in art.2 van de verenigingsstatuten:

"De BKW wijdt zich in hoofdzaak aan cultureel vormingswerk, m.a.w. zij stelt zich tot doel met alle daartoe dienstige middelen te trachten een zo breed mogelijk inzicht te krijgen in het wezen en de verworvenheden van de cultuur en deze zoveel mogelijk ingang te doen vinden bij de bevolking. Onder cultuur wordt verstaan alle uitingen op gebied van kunst en wetenschap, inzonderheid de heemkunde, de plaatselijke en regionale geschiedenis, de volkskunde, de familiekunde en verder alles wat kan bijdragen tot de ontwikkeling van het geestelijk leven van de mens. Bovendien zal de BKW zich in het bijzonder inzetten voor de natuurbescherming en de landschapszorg, voor het behoud van het historisch en volkskundig patrimonium van de gemeente en voor het bewaren van de eigen volksaard."

Onze heemkring wil datgene onderzoeken en koesteren wat in het verleden eigen was aan ons dorp en aan de mensen die er leefden of geboren zijn. Bovendien wil hij een democratiserende rol vervullen door de kennis van het verleden toegankelijk te maken voor brede lagen van belangstellenden, en dit zonder afbreuk te doen aan de noodzakelijk wetenschappelijke benadering van de materie. Het ligt dus voor de hand dat de klemtoon wordt gelegd op publicaties over lokale geschiedenis, d.w.z. over Sint-Martens-Bodegem en de Bodegemnaars, en over heemkundige onderwerpen.

Uitgave BKW

Vijfduizend Bodegemnaren

Onze heemkring beschikt eveneens over een archief- en documentatiecentrum, dat kan geraadpleegd worden na afspraak met de kringvoorzitter of secretaris. Familiekundigen bv. kunnen hun gading vinden in de complete verzameling parochieregisters(1615-1910), copies van landboeken (ca. 1400-1735), aangevuld met een omvangrijke verzameling foto's en dia's, tijdschriften, talrijke dorpsmonografieën, doodsprentjes en overlijdensbrieven enz. Qua activiteiten mag onze kring reeds terugblikken op een zeer gevuld palmares. In haar bestaan werden er reeds 51 voordrachten gehouden, 21 diavoorstellingen, 19 kunsttentoonstellingen ingericht, 66 uitstappen georganiseerd doorheen het Vlaamse land (en zelfs over de landsgrens heen), en meerdere publicaties zagen het daglicht. Kortom, de kleine schare medewerkers mag terecht fier zijn op de reeds verrichte prestaties. De menige sympathiebetuigingen en blijken van waardering vanwege vele dorpsgenoten, betekenen voor ons een spoorslag om op dezelfde manier verder te blijven werken aan het vooropgezette doel. Aan allen die meewerkten, onze welgemeende dank.

Hebt u ook belangstelling voor de Bodegemse geschiedenis en de heemkringwerking en wenst u lid te worden van onze vereniging? Dat kan heel eenvoudig door de overschrijving van het jaarlijkse lidgeld van 12 euro op rekening BE96 0682 0081 6905 van de heemkring BKW, Poverstraat 14 te 1700 Dilbeek.