Jaarvergadering 2018 van heemkring BKW Bodegem

Bron: https://www.heemkringbkwbodegem.be/activiteiten/jaarvergaderingen_2018.php

Titel:BKW Jaarvergaderingen 2018

Auteur:Edgard Van Droogenbroeck

Op zondag 18 februari 2018 om 15 uur was er de 41ste jaarvergadering van heemkring BKW in de grote zaal van het Solleveld te Bodegem.

Jaarvergadering 2018

Na de verwelkoming van voorzitter Jean-Pierre Van Der Kelen en een overzicht door kringsecretaris Edgard Van Droogenbroeck van de voorbije activiteiten van 2017 en de geplande voor 2018 met daarenboven een korte toelichting over het digitaliseren van het rijke Bodegemse archief uit het Rijksarchief te Leuven en het Aartsbisschoppelijk Archief te Mechelen, kwam archivaris Frans Van Droogenbroeck aan het woord.

Jaarvergadering 2018
Jaarvergadering 2018

Hij hield een opmerkelijke causerie over de figuur van Hendrik van Geldenaken die in de 14de eeuw Persoon personaet van Bodeghem was. Een persona personatus bezat destijds het recht om de pastoor te benoemen en dit zonder zelf over de bevoegdheid of bekwaamheid te moeten beschikken om zelf aan zielenzorg te moeten doen. Hij kreeg deze benoeming op 13 januari 1324 toen hij kanunnik was aan het Sint-Gorikskapittel te Kamerijk. Op dat ogenblik had 'Henricus de Geldonia', zo noemt men hem in het Latijn, reeds een indrukwekkende reeks geestelijke bevoegdheden die aantonen dat we hier te doen hebben met een belangrijke historische figuur.

Jaarvergadering 2018

Over al deze hoge functies, zoals bv. prothonotarius de eerste schrijver aan de koninklijke kanselarij, gaan wij hier niet verder uitweiden, daar onze archivaris Frans hier uitvoeriger zal op terugkomen tijdens een voordrachtavond op 25 mei 2018 in het parochielokaal ter gelegenheid van de publicatie van Nieuwsbrief nr. 10 over het Bodegemse Personaat.

Jaarvergadering 2018
Jaarvergadering 2018
Jaarvergadering 2018
Jaarvergadering 2018

Na het nuttigen van de lekkere 'Bodegemse ballekes met warme krieken' en de overheerlijke taart van onze 'sterrekokkin' Hilde Van der Voorde, werd Nieuwsbrief nr. 9 over de Bodegemse Broederschappen samen met het jaarprogramma 2018 uitgedeeld, deed onze ereburgemeester en trouw BKW-lid Stefaan Platteau nog een dankwoordje en ging iedereen tevreden huiswaarts.